Samstag, 18. August 2012

پسر قاضی محمد، مشاور اقتصادی سفارت شاهنشاهی ایران در آلمان! (خاطرات امیر اصلان افشار)


 چند نمونه از جنایات محمد رضا شاه پهلوی!
سالیان دراز جمهوری اسلامی در کنار توده ایها و سایر پشت به میهن کردگان، از ظلم و ستم شاهنشاه ایران( محمد رضا شاه پهلوی) داستانها سراییدند. در تمام کتابهای تاریخ دوران مدرسه و نیز در دانشگاه، همواره بر خونخوارو ستمگر بودن شاه ایران تاکید میشد. و اینک بخشی از کتاب خاطرات امیر اصلان افشار(آخرین رییس کل تشریفات محمد رضا شاه پهلوی) در مصاحبه با علی میر فطروس:
در جریانات جمهوری مهاباد در سال 1325 قاضی محمد اعدام شد و چون پسر وی بچه بود اعلیحضرت به خرج خودشان یا به خرج دولت،این بچه را برای تحصیل به آلمان فرستادند و تمام هزینه تحصیلات و تحصیلات دانشگاهی او را پرداختند و بعد هم در کادر سیاسی در وزارت خارجه به کار گماشتند به عنوان رایزن اقتصادی سفارت آلمان. پسر شیخ خزعل به نام امیر خزعل که مرد بسیار محترم و همکار خدمتگذاری بود در دربار و در کنار شاه کار میکرد.....
یادم میآید که تعدادی از خانواده های افسران توده ای (که اعدام یا زندانی شده بودند) در آلمان شرقی اقامت داشتند و از دولت ایران به طور مرتب حقوق میگرفتند. آنها از آلمان شرقی می آمدند به سفارت آلمان غربی و از اعلیحضرت اظهار تشکر میکردند که مرتب و سر موقع پول های شان به آنها میرسید
دکتر میر فطروس: فکر میکنم که به روایت حسین مکی، شاه، هزینه تحصیل فرزند دکتر فاطمی را هم پرداخت میکرد
دکتر امیر اصلان افشار: فکر میکنم درست باشد،همانطور که گفتم اعلیحضرت سعی داشتند کینه ها و دشمنیها از بین بروند،خیلی به جوانها اعتقاد داشتند و در برابر آینده ایران،از انتقامجوییهای فردی و شخصی چشم پوشی میکردند،نمونه دیگر عفو و بخشش در مورد عوامل سوء قصد به اعلیحضرت در کاخ مرمر بود. منظورم گروه پرویز نیکخواه است که اعلیحضرت با چه سعه صدری آنها را بخشیدند و هر یک از آنها در خدمت سازندگی و پیشرفت کشور در آمدند. یک نمونه دیگرش،ملاقات اعلیحضرت با خلیل ملکی بعد از وقایع 28 مرداد بود
صفحات 375 و 376 از کتاب خاطرات دکتر امیر اصلان افشاردر گفتگو با علی میرفطروس
اینها بودند نمونه های کوچکی از میزان ستمگری و وحشیگری محمد رضا شاه پهلوی!!!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen